Szkolny klub filmowy FILMOWA DWÓJKA

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ KLUBU FILMOWEGO

Zajęcia  pozalekcyjne,  niezmiernie  ważna  sfera  działalności  szkoły, oferując uczniowi rozmaite   formy   atrakcyjnego  i  pożytecznego   spędzania   wolnego  czasu,  sprzyjają  jego rozwojowi  intelektualnemu  i  emocjonalnemu,  integracji   z   grupą   rówieśniczą,  stwarzają warunki  do  samorealizacji  dziecka,  dają  radość  i  poczucie  własnej  wartości.

Wyjątkowo korzystną rolę w kreowaniu bogatej, pełnowartościowej, pięknej i wrażliwej jednostki  ludzkiej  pełni  obcowanie  z  dziełami  szeroko  pojętej  kultury  i  sztuki. Kontakt  z  wartościowym  filmem  dostarcza  głębokich  przeżyć  duchowych  i  doznań estetycznych. Obfitość i rozległość  wątków  tematycznych, różnorodność  środków ekspresji, przemyślne  łączenie  słowa, obrazu i dźwięku, operowanie  światłem  i  barwą – wszystko  to przenosi  widza  w  inne, tajemnicze  światy, gdzie  króluje  wyobraźnia, tęsknota  i marzenie.

MAGIA  KINA w szczególny sposób przyciąga i oczarowuje młodego widza. Z tego względu funkcjonowanie klubu filmowego w szkole wydaje się niezwykle cennym przedsięwzięciem.

Szkolny klub „Filmowa Dwójka” ma długą i ciekawą tradycję, działa bowiem nieprzerwanie od października 1993 r. Od tego czasu jestem jego opiekunem. Przed laty klub funkcjonował w ramach DKF – u (Dyskusyjny Klub Filmowy) skupionego wokół iławskiego kina. Uczestniczył w projekcjach filmów studyjnych, w przeglądach filmowych, w spotkaniach z ludźmi filmu (aktorami, reżyserami…) Wydawał gazetkę „Filmowa Dwójka”, która za pośrednictwem naszego kina była przesyłana do Zarządu Kin Studyjnych w Warszawie. Wśród klubowiczów zdarzali się prawdziwi zapaleńcy, dla których kino nie miało tajemnic.

Obecnie działalność klubu wydaje się nieco skromniejsza, ograniczona głównie do przestrzeni szkoły, ale równie ważna i wartościowa.

Klub filmowy zrzesza uczniów klas IV – VIII naszej szkoły. (Sporadycznie trafiają się młodsi uczestnicy.) Na zajęciach realizuję swój autorski program edukacji filmowej, którego kilkuletni cykl przewiduje m. in.:

– rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka poprzez pracę w kole zainteresowań;

– organizowanie czasu wolnego, dostarczanie wartościowej rozrywki;

– rozwijanie zainteresowania filmem (ze szczególnym uwzględnieniem filmu polskiego), wyrabianie potrzeby obcowania z tą dziedziną sztuki;

– uczenie kultury odbioru sztuki filmowej;

– poszerzanie wiadomości na temat kinematografii (zapoznawanie z tworzywem filmowym –   językiem filmu, z elementami wiedzy na temat filmu jako wynalazku techniki, z elementami historii filmu, z wybitnymi twórcami i ich dziełami, z nowościami filmowymi, ze specyfiką zawodu aktora itp.);

– uczenie umiejętności wypowiadania się na temat filmu;

– prezentowanie funkcjonowania filmu jako dziedziny sztuki oraz jako środka przekazu wiedzy z różnych dziedzin życia;

– uświadamianie potrzeby umiejętnego korzystania z osiągnięć techniki, racjonalnego gospodarowania wolnym czasem, selektywnego wyboru programów, zachowania dystansu wobec informacji lansowanych przez środki masowego przekazu;

– wykazywanie wpływu filmu na kształtowanie się osobowości dziecka, zachęta do oglądania filmów wartościowych, przeznaczonych dla młodego odbiorcy;

– wyrabianie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno słowa, muzyki i obrazu;

– wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta (współpraca z kinem);

– współtworzenie miłej atmosfery na zajęciach klubu, sprzyjającej dobremu samopoczuciu i rozwojowi ucznia.

Na zajęciach klubu uczniowie rozwijają swoje zainteresowania filmowe, poszerzają wiadomości z dziedziny kinematografii, poznają język filmu, specyfikę zawodu aktora, magię efektów specjalnych. Rozmawiają o filmie jako wynalazku techniki, o planach filmowych, punktach widzenia kamery, montażu, gatunkach filmowych itp. Śledzą nowości filmowe oraz inne ważne wydarzenia w świecie filmu. Wydają gazetkę „Filmowa Dwójka”, dbają o kącik filmowy w sali 47. Wykonują plakaty, gromadzą materiały filmowe w teczkach tematycznych. Oglądają filmy, rozwiązują testy filmowe, grają w filmową grę edukacyjną „Filmy Walta Disneya”.

Co roku, najczęściej w kwietniu, odbywa się Konkurs Wiedzy o Filmie (dla klas IV – VIII), na który serdecznie zapraszam.

W bieżącym roku szkolnym, 2018 / 2019, zajęcia klubu filmowego odbywają się we wtorki, w godzinach 14. 30 – 15. 30, w sali 47 naszej szkoły. Zainteresowanych zapraszam.

Opiekun klubu filmowego

mgr Katarzyna Dobielska