Stołówka

PERSONEL:

INTENDENT – Marta Krawczyk

SZEFOWA – Jadwiga Kamińska

KUCHARKI:

Iwona Zawadzka

– Regina Szczepańska

 

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA: Istnieje możliwość zapisania dziecka na zupy lub pełne obiady (zupa, drugie danie, kompot)

 • cena zupy – 1 zł.
 • cena pełnego obiadu – 3,50 zł.

Organizacja wyżywienia odbywa się w oparciu o regulamin stołówki szkolnej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

REGULAMIN STOŁÓWKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W IŁAWIE

 

     I.  ZASADY FUNKCJONOWANIA

 1. Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.
 2. Uczniowie mają prawo do korzystania z pełnych obiadów lub zup.
 3. Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach i stroju sportowym (spodenki, koszulka).
 4. Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy.
 5. W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie.
 6. Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego.
 7. Kuchnia szkolna jednorazowo może przygotować do 300 pełnych obiadów.

      II. ORGANIZACJA PRACY

 1. Zupy i pełne obiady wydawane są na podstawie kartek obiadowych.
 2. Kartki na miesiąc następny odbieramy w świetlicy szkolnej w ostatnim dniu miesiąca bieżącego.
 3. Zupy i pełne obiady wydawane są w następujących godzinach:

 

11:30 — 11:40

12:25 — 12:45

13:30 — 13:45

 

      III.  WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

 1. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest przez Komisję Żywieniową.
 2. Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych korzystają z bezpłatnego dożywiania finansowanego przez MOPS, GOPS, CARITAS i FUNDACJE.
 3. Dzienna stawka żywieniowa to koszt tzw. wkładu obiadowego.
 4. Odpłatność za wyżywienie przyjmuje kierownik świetlicy od 1 do 15 każdego miesiąca. Wpłaty można też dokonywać na konto bankowe po uzgodnieniu z kierownikiem świetlicy.
 5. Za niezjedzony obiad przysługuje odpis za kolejne dni po zgłoszeniu nieobecności (pierwszy dzień nie podlega odliczeniu). Osoba zainteresowana dokonuje zgłoszenia osobiście u kierowania świetlicy bądź w świetlicy szkolnej (89 649 24 46) w dniu nieobecności spowodowanej chorobą lub na tydzień przed planowaną nieobecnością.
 6. W przypadku całkowitej rezygnacji z posiłków obowiązuje tygodniowe wypowiedzenie (przed kolejnym miesiącem).
 7. Zmiany dotyczące żywienia dokonujemy z 7 dniowym wyprzedzeniem przed końcem bieżącego miesiąca.