Stołówka

PERSONEL:

INTENDENT – Marta Krawczyk

SZEFOWA – Jadwiga Kamińska

KUCHARKI:

Iwona Zawadzka

– Regina Szczepańska

 

ORGANIZACJA WYŻYWIENIA: Istnieje możliwość zapisania dziecka na zupy, drugie danie lub pełne obiady (zupa, drugie danie)

 • cena zupy – 1 zł.
 • cena drugiego dania – 3 zł
 • cena pełnego obiadu – 4 zł.

Organizacja wyżywienia odbywa się w oparciu o regulamin stołówki szkolnej zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

REGULAMIN STOŁÓWKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W IŁAWIE

 

     I.  ZASADY FUNKCJONOWANIA

 1. Stołówka szkolna prowadzi dożywianie uczniów.
 2. Uczniowie mają prawo do korzystania z zup, drugich dań i pełnych obiadów .
 3. Do stołówki nie wolno wchodzić w wierzchnich okryciach i stroju sportowym (spodenki, koszulka).
 4. Dyżur w czasie wydawania posiłków pełnią nauczyciele świetlicy.
 5. W stołówce obowiązuje kulturalne zachowanie.
 6. Za złe zachowanie w stołówce lub nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być skreślony z listy dożywianych na okres jednego miesiąca lub do końca roku szkolnego.
 7. Kuchnia szkolna jednorazowo może przygotować do 300 pełnych obiadów.
 8. W stołówce nie mogą przebywać osoby spoza szkoły.

      II. ORGANIZACJA PRACY

 1. Obiad wydawany jest na podstawie kartki obiadowej wydawanej uczniom na początku każdego miesiąca.
 2. Uczniowie korzystają ze stołówki w czasie przerw obiadowych:

 

11:25 — 11:35

12:20 — 12:40

13:25 — 13:40

 

      III.  WARUNKI ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

 1. Uczniowie znajdujący się w trudnych warunkach materialnych mogą korzystać z bezpłatnego dożywiania finansowanego przez MOPS, GOPS, CARITAS i FUNDACJE.
 2. Dzienna stawka żywieniowa to koszt tzw. wkładu obiadowego.
 3. Odpłatność za wyżywienie przyjmuje kierownik świetlicy do 15 każdego miesiąca.
 4. Wpłat można również dokonywać na konto bankowe.                                                                                                                                                                                         Dane do przelewu:                                                                                          Nazwa odbiorcy:  Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.                                                                                         Numer konta:       81 1160 2202 0000 0003 8805 2114                                                                                                     Tytułem:                SP nr 2, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc opłaty.
 5. W związku z tym, że w poszczególnych miesiącach jest różna liczba dni szkolnych, kwota do zapłaty podawana jest na stronie internetowej szkoły w zakładce ,, STOŁÓWKA ,, oraz na tablicach informacyjnych.
 6. W przypadku braku uiszczenia wpłaty za wyżywienie w wyznaczonym terminie, wydawanie posiłków będzie wstrzymane od pierwszego dnia następnego miesiąca do momentu uregulowania należności.
 7. W razie nieobecności dziecka w szkole obiad może być odwołany osobiście lub telefonicznie ( 89 649 24 46 ) danego dnia do godziny 9.00 lub przed planowaną nieobecnością i wówczas kwota za posiłek będzie odliczona w następnym miesiącu.
 8. Rodzic zapisuje ucznia na dożywianie na cały rok szkolny. Rezygnację z dożywiania należy niezwłocznie zgłosić u kierownika świetlicy. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów, rodzic ponosi koszty płatności do dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie. Brak odebrania kartki na obiady nie jest traktowany jako rezygnacja.
 9. Zapis dziecka na posiłki i zapoznanie się z powyższymi zasadami rodzic potwierdza podpisem na karcie zgłoszeniowej.