Historia szkoły

ROZWÓJ I DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

50 Lat działalności szkoły to długi okres czasu, w którym nie sposób zwrócić uwagę chociażby na ważniejsze momenty toczącej się rok po roku jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozwój, aktywność i podejmowanie w poszczególnych latach czy dekadach zależna była od warunków i możliwości bazowych, ekonomicznych czy środowiskowych.

Jedno jest pewne, że ludziom kierującym szkołą, nauczającym i wychowującym uczniów towarzyszyła coroczna ogromna chęć i pasja, aby lepiej organizować życie wewnętrzne, aby tak wpływać na zmiany by osiągać coraz lepsze efekty i sukcesy w pracy z uczniami.

Każdy z nas , kto pracował kiedyś w tej szkole, lub pracuje obecnie stając dzisiaj w obliczu refleksji z okazji Jubileuszu 50-lecia najlepiej pamięta i wspomina momenty swoich działań , sukcesów i porażek, najlepiej odpowie na pytanie: „które z kart historii zapisał swoim działaniem ?”, „co i jak przez okres swojej pracy zmienił w szkole?”, „które sukcesy i zmiany są jego działaniem?”

Aktywność dyrekcji i rad pedagogicznych od samego początku powstawania szkoły była bardzo wszechstronna. W pierwszych latach istnienia powoływano do działania organizacje uczniowskie (Samorząd Szkolny, Koło PCK , Szkolne Koło Oszczędności SKO, Spółdzielnie Uczniowską, Szczep ZHP, Koło LOP.

Organizowano i upowszechniano działalność biblioteki szkolnej, czytelni, świetlicy, stołówki szkolnej.

Wprowadzono do organizacji pracy szkoły nauczanie dla dzieci specjalnej troski już w 1965/66 roku jako tzw. klasy specjalne. Szkoła kiedyś prowadziła Filię Szkoły Specjalnej przy Szpitalu Miejskim., oraz Studium Zawodowe dla Dorosłych. Dziś pracę z dziećmi niepełnosprawnymi wspieramy licznymi zajęciami terapeutycznymi i logopedycznymi. Obecnie w szkole prowadzone są klasy integracyjne dla uczniów z wadami rozwojowymi.

Poszerzając i uzupełniając ofertę edukacyjną od pierwszych lat nauczyciele organizowali dla uczniów zdolnych oraz pragnących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia koła przedmiotowe i koła zainteresowań. W roku szkolnym 1973/74 powołano eksperymentalne klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego, a później klasy o profilu sportowym.

W roku 1965 powołano SKS: „Zorza”, zaś w 1993/94 powstała Szkoła Tańca Towarzyskiego Marka Bernata. Pierwsze powołane koła to: muzyczne, sportowe, taneczne, chór szkolny , teatralne „Pimpuś”, biblioteczne, kukiełkowe „Zielona Gęś” , a następnie powstały i działają koła j. polskiego, matematyki, recytatorskie, plastyczne, przyrodnicze, j. angielskiego, informatyczne, ekologiczne , zainteresowań klas I-III, rytmiki. Coroczna liczba kół i zespołów zainteresowań zależała od możliwości finansowych szkoły, choć było wiele takich zajęć , które nauczyciele prowadzili bezpłatnie. W latach kolejnych jednak prawie każdy przedmiot poszerzył wiedzę przez koło przedmiotowe. Należy wspomnieć tu takie , które dziś już nie mają umocowania, a kiedyś przynosiły szkole, uczniom i nauczycielom wiele satysfakcji i sukcesów. Są to koła fizyczne, chemiczne, astronomiczne, biologiczne, geograficzne, historyczne, fotograficzne, strzeleckie, turystyczne, techniczne, j. rosyjskiego. O aktywności zajęć pozalekcyjnych świadczą uzyskiwane liczne sukcesy uczniów w postaci:

  • laureatów lub finalistów Przedmiotowych Konkursów Wojewódzkich
  • Wyróżnień w Konkursach Ogólnopolskich
  • liczne medale w Wojewódzkich i Krajowych Zawodach Sportowych
  • coroczne uczestnictwo i osiągnięcia w wielu Konkursach Zainteresowań (plastyczne, malarskie, ekologiczne, muzyczne, solistów, techniki, wiedzy o zdrowiu, matematycznej ligi zadaniowej, astronomii, ruchu drogowego
  • organizacji na terenie szkoły i w środowisku takich projektów i programów jak: Konkurs Wiedzy o Iławie, Konkurs

Wiedzy 1 z 10-ciu, Dyktando Szkolne, Przegląd Piosenki, Przegląd Piosenki Religijnej, Festiwal Kolęd, Środowiskowe Wystawy Plastyczne, wystawy szopek, Uczniowskie Starcia, Sobota w Dwójce, Koncerty Jasełek , Bale Sportowca.

Lista tych osiągnięć jest bardzo długa. Za wszystkimi przedsięwzięciami stoi nauczyciel i uczeń , dlatego w ostatnich latach kilkoro z nich uzyskało tytuł „Nauczyciela z klasą” i „Ucznia z klasą”.

Zwieńczeniem organizacji pracy szkoły było uzyskanie w maju 2006 roku Certyfikatu PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie zarządzania jakością oraz świadczenia usług edukacyjnych. Szkoła to nie tylko budynki, pomoce naukowe czy warunki ekonomiczne, to przede wszystkim ludzie: nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy obsługi. To oni wspólnie pracują na dobre imię szkoły.

W okresie 50-lecia szkoły opuściło ją ok. 9300 absolwentów. W szkole pracowało ponad 233 nauczycieli oraz 189 pracowników obsługi.

Obecnie szkoła prowadzi 26 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne, 3 oddziały o profilu sportowym. Łącznie w klasach I-VI uczy się 606 uczniów. Kadra pedagogiczna to 53 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami oraz 19 pracownik administracji i obsługi.

Rok 2006-2007 ze względu na przepisy emerytalne i przepisy Karty Nauczyciela początkuje w kadrze szkoły „zmianę pokoleń” – odejście i zatrudnienie nowych.

Dla odmłodzonej kadry pozostają dotychczas wypracowane kierunki rozwoju szkoły oraz sukcesy i doświadczenia odchodzących.

Dla odmłodzonej kadry pozostanie także, a może przede wszystkim zagospodarowanie swojej działalności na następne 50 lat.

BUDYNEK SZKOŁY

Był rok 1933. Miasto nasze leżące na terenie byłych. Prus Wschodnich było pod administracją niemiecką. Zniemczenie polskiej ludności przez okupanta następowało bardzo szybko poprzez wprowadzenie szkolnictwa niemieckiego.

W takim celu w roku 1933 wybudowano w obecnym miejscu budynek szkolny , w którym prowadzono szkołę niemiecką. W okresie II wojny światowej budynek służył garnizonowi wojskowemu stacjonujących w Iławie wojsk niemieckich.

Po wyzwoleniu od 1945 roku w budynku zorganizowano Gimnazjum , a następnie Liceum Ogólnokształcące, które funkcjonowało tu do 1950 roku. W tym czasie odremontowano budynek szkolny przy ul. Sienkiewicza gdzie od roku szkolnego 1956/57 zaczęło funkcjonować Liceum Ogólnokształcące. Zwolniony budynek przystosowano natomiast do nauki uczniów szkoły podstawowej, gdyż do tej pory w Iławie była jedna Szkoła Powszechna przy ul. Kościuszki.

W roku szkolnym 1956/57 władze miejskie utworzyły 3 obwody szkolne i powstały trzy oddzielne szkoły: nr 1 przy ul. Kościuszki, nr 2 przy ul. Andersa i nr 3 przy ul. Sienkiewicza.

11 lutego 1957 roku pod opieką nauczycieli nastąpił uroczysty przemarsz uczniów do obecnego budynku i od tej pory rozpoczęła działalność „szkoła Dwójka” zwana „Zieloną Szkołą”.

Naukę prowadzono w 15 oddziałach od klasy I do VII.

Dzień po dniu, rok po roku zapełniały się karty historii działalnością pedagogiczną i wychowawczą. Przybywało uczniów, klas, i nauczycieli. Dojrzewa decyzja o przebudowie i modernizacji poniemieckiej budowli.

W latach 1977-1983 następuje remont kapitalny starego budynku oraz dobudowa naszej części wraz z salą gimnastyczną. Bryła budynków szkolnych przyjmuje obecny kształt i nowoczesne i przestrzenne zagospodarowanie. Zwiększono w ten sposób dwukrotnie powierzchnię użytkową budynku.

W latach 1999-2001 przeprowadzono remont kapitalny dzisiejszej Sali gimnastycznej przy ul. Asnyka.

W latach 2004-2006 dokonano modernizacji wielofunkcyjnego boiska sportowego, które otrzymało boisko do gier o sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach 40 x 45 m oraz bieżnię okólną, bieżnię 60 m i skocznię w dal , także o nawierzchniach z tworzyw syntetycznych.

Przez cały okres poprawiano i ulepszano bieżące funkcjonowanie wewnątrzszkolnych pomieszczeń i funkcji.

DYREKTORZY SZKOŁY

1 Antoni Nehring 1956-1958
2 Józef Gocyk 1958-1970
3 Tadeusz Górski 1970-1971
4 Czesław Kaniecki 1971-1985
5 Henryk Zablotny 1985-2009
6 Małgorzata Kamińska 2009

 

ZASTĘPCY DYREKTORA

1 Gertruda Zajączkowska 1957-1960
2 Zofia Miłoszewska 1959-1968
3 Alina Górecka 1964-1970
4 Sabina Kopczyńska 1968-1969
5 Józef Mikuczyński 1969-1975
6 Janina Olkowska 1971-1975
7 Cecylia Piórkowska 1975-1983
8 Barbara Sawicka 1975-1976
9 Danuta Nawrot 1979-1987
10 Bożena Koniar 1983-1989
11 Krystyna Zychowicz 1984-1991
12 Wiesława Zakrzewska 1999-2001
13 Andrzej Gralak 1987-2007
14 Elżbieta Kozlowska 1991-2009
15 Maria Wacławska 2007-2009
16 Marzena Tołkacz 2009
17 Beata Waruszewska 2009

 

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

1 Jarosław Raszkowski 1989

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

1 Bernadeta Kłosińska
2 Jadwiga Mikuczyńska
3 Urszula Śliwińska
4 Elżbieta Zajączkowska
5 Stefania Podolska
6 Anna Sikorska